Thursday, 20 November 2014

Ipad Islamik Juz Amma Dan Buku-Buku Terbaru Untuk Mendidik Generasi Al Quran

Salam semua.Maaf saya tak sempat nak update mengenai aktiviti saya dengan anak.Tapi banyak sangat barang baru masuk ke kedai.Yang tu memang patut disyukuri.Saya mulakan dengan gajet dan akhiri dengan buku ye.

Gajet

Ipad Islamik Juz Amma

Ipad ni memang sangat-sangatlah berguna bagi ibubapa yang memang nak anak menghafal alquran macam saya.Tiada ganguan cartoon youtube mahupun gangguan.Anak ambil dan pilih surah sahaja.

Ada butang pause,skip and play.Puas hati.Memang untuk menghafal semata-mata.Bagus.


Harga RM30
Kos pos Semenanjung RM6

whatsap/sms/ ke 017 223 5362
telegram littlemuna

Buku-buku berkaitan hafalan Al-Quran dan Anak

Mendidik Anak Pencinta Al-QuranSinopsis
Buku ini digarap khusus buat pem­baca dalam usaha men­co­rakkan masa depan anak-anak yang bert­eraskan al-Quran. Pem­be­la­jaran dan pen­didikan bert­eraskan al-Quran yang bermula sejak kecil mampu men­jamin aki­dah anak-anak dari­pada goyah, terse­leweng atau terpe­daya den­gan pel­ba­gai diayah masa kini. Selain itu, didikan supaya menc­in­tai al-Quran sejak kecil juga mampu menghin­dar anak-anak dari­pada tergelin­cir dari lan­dasan Islam yang sewa­jarnya. Buku ini mem­bawa seribu satu man­faat kepada pem­baca ker­ana den­gan lahirnya gen­erasi penc­inta al-Quran, maka akan lahirlah umat yang berpe­gang teguh kepada ajaran al-Quran dalam semua aspek kehidu­pan. Buku ini perlu dim­i­liki ker­ana ia mema­parkan kaedah dan pen­dekatan untuk men­didik anak menc­in­tai al-Quran. Mem­beri moti­vasi dan keyak­i­nan kepada pem­baca dalam men­didik anak penc­inta al-Quran. Buku ini juga padat den­gan nasi­hat dan kata-kata hikmah yang bakal menyun­tik seman­gat pem­baca untuk melahirkan anak yang menc­in­tai al-Quran.

Jom zoom in lagi.Yang meariknya,buku ni mempunyaikartun-kartun mini.

224 halaman
HARGA RM20

whatsap/sms/ ke 017 223 5362
telegram littlemuna

Anakku Seorang Hafiz


Bagaimanakah cara mem­o­ti­vasikan anak untuk meng­hafaz al-Quran? Bagaimanakah untuk mer­an­cang? Apakah for­mula dan kaedah yang sesuai untuk anak-anak meng­hafaz al-Quran? Bagaimanakah cara berhada­pan den­gan per­masala­han anak ketika meng­hafaz al-Quran? Setiap per­soalan ini diper­je­laskan dalam buku “Anakku Seo­rang Hafiz” ini agar dapat mem­bantu dan menyu­luh jalan dalam men­didik dan men­tar­biah, seterus­nya mere­al­isas­ikan impian kita untuk meli­hat anak kita ber­jaya meng­hafaz al-Quran Quran sama ada di rumah atau di seko­lah.
Pan­d­uan yang dibariskan oleh penulis begitu jelas mampu mem­bantu dan memu­dahkan usaha yang murni ini. Pan­d­uan yang diben­tangkan juga, bukan sekadar melalui pen­gala­man sahaja, malah diku­atkan oleh pengalaman-pengalaman para ulama dan diteguhkan lagi oleh fakta serta for­mula yang diyakini kemampuannya.
Isi buku menarikdan bewarna-warni.Memang tak jemu membaca.

HARGA RM20

whatsap/sms/ ke 017 223 5362
telegram littlemuna

Hafalan Al-Quran Dalam Sebulan

Sudah banyak buku yang membahas tentang bagaimana menghafal al-Qur'an. Namun, sangat sedikit buku yang menawarkan metod menghafal al-Qur'an dalam waktu singkat, apalagi dalam tempoh sebulan. Melalui buku ini, Ir. Amjad Qasim berupaya memberikan motivasi dan tips, agar kita sebagai muslim mahu dan berusaha menghafal 30 juzuk al-Qur'an dengan sempurna. Tidah tangung-tanggung, hanya dalam waktu sebulan bahkan kurang, kita dapat menghafal al-Qur'an secara keseluruhan. Tentunya, jika kita mahu benar-benar mempraktikkan metod yang dia tawarkan..
Semoga dengan hadirnya buku ini, kita makin terpacu untuk lebih giat lagi dalam menghafal al-Qur'an. Kerana dengan menghafal al-Qur'an, insya-Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dan darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Selamat mengambil manfaat dari buku ini.

Harga:RM19.00
whatsap/sms/ ke 017 223 5362
telegram littlemuna

No comments:

Post a Comment